Basilica Nekretnine

Kupnja nekretnine za strane državljane

 

Ako ste državljanin ili pravna osoba iz država članica Europske unije stječete pravo vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj pod pretpostavkama koje vrijede za stjecanje prava vlasništva za državljane Republike Hrvatske i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, izuzev nekretnina u izuzetim područjima – poljoprivredno zemljište određeno posebnim zakonom.

 

Strani državljani izvan EU

Davanje suglasnosti za stjecanje prava vlasništva stranih osoba na nekretninama u Republici Hrvatskoj odlučuje se u upravnom postupku na vaš zahtjev (stjecatelja), ako ste državljanin države s kojima postoji uzajamnost za stjecanje prava vlasništva na nekretninama u Republici Hrvatskoj, a ažurirani popis država s kojima postoji uzajamnost možete provjeriti u rubrici Dokumenti.

Pisani zahtjev predajete neposredno u pisarnici ili šaljete poštom na adresu:
Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske
Uprava za građansko, trgovačko i upravno pravo
Ulica grada Vukovara 49
10000 Zagreb.

 

Pisanom zahtjevu morate priložiti:

  1. pravna osnova stjecanja vlasništva (kupoprodajni ugovor, darovni ugovor, ugovor o uzdržavanju ili sl.) u izvorniku ili ovjerenoj preslici
  2. dokaz o vlasništvu prodavatelja/otuđitelja predmetne nekretnine, odnosno izvadak iz zemljišne knjige, u izvorniku ili ovjerenoj preslici, ne stariji od šest mjeseci
  3. uvjerenje upravnog tijela nadležnog za urbanizam i prostorno uređenje, prema mjestu na kojem se nalazi nekretnina, o pravnom statusu nekretnine (nalazi li se nekretnina u granicama građevinskog područja predviđenim urbanističkim planom)
  4. dokaz državljanstva (ovjerena preslika putovnice i sl.) ili dokaz o statusu pravne osobe (izvadak iz sudskog registra), ako ste strana pravna osoba

– ako vas zastupa punomoćnik, potrebno je dostaviti punomoć u izvorniku ili ovjerenoj preslici
– ako niste odredili punomoćnika koji će vas zastupati, a nalazite se u inozemstvu, obvezni ste
– odrediti opunomoćenika za primanje pismena s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.
– ukoliko budu potrebne u postupku i druge isprave, pozvat će vas da ih dostavite u primjerenom roku.

 

Upravne pristojbe

Uz zahtjev, pored nabrojenih isprava, trebate priložiti i dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi sukladno Tarifnom broju 88. toč. 1. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi, u iznosu od 35 kuna.

Upravnu pristojbu platit ćete i za rješenje o stjecanju nekretnine u iznosu od 70 kuna te za svaku eventualnu nadopunu zahtjeva (u slučaju da nedostaju određeni dokumenti) u iznosu od 15 kuna.

Upravne pristojbe u iznosu do 100 kuna platit ćete u državnim biljezima, odgovarajuće novčane protuvrijednosti, dok ćete iznos iznad 100 kuna morati uplatiti putem univerzalnog naloga za plaćanje na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske:

IBAN HR1210010051863000160
upisivanjem broja 64 (model) u prvu kućicu univerzalnog naloga
upisivanjem u drugo polje univerzalnog naloga broja 5002.
Ako ste hrvatski državljanin uz broj 5002 trebate upisati i vaš OIB, a ako ste stranac tada iza broja 5002 trebate upisati i broj 721 i vaš OIB.

Tako ispunjeni univerzalni nalog za plaćanje (ili državne biljege) morate priložiti uz svu ostalu dokumentaciju.
Ako ste pak državljanin država koje se ne nalaze na navedenom popisu, ne postoji mogućnost stjecanja prava vlasništva na nekretninama u Republici Hrvatskoj.

 

Informacije o uzajamnosti u stjecanju prava vlasništva nekretnina između Republike Hrvatske i ostalih država:

Argentina – uzajamnost postoji

Australija – uzajamnost postoji uz uvjet stalnog boravka u Republici Hrvatskoj. Ukoliko se radi o investicijskom ulaganju,tada je potrebno posebno odobrenje za strano ulaganje.

Azerbajdžanska Republika – uzajamnost ne postoji, strane fizičke i pravne osobe mogu nekretnine u Azerbajdžanskoj Republici koristiti isključivo na temelju najma.

Bjelorusija – uzajamnost postoji za stjecanje stambenih zgrada, stanova i drugih stambenih prostora, dok se zemljišta mogu stjecati samo nasljeđivanjem

Federacija Bosne i Hercegovine – uzajamnost za fizičke osobe postoji uz uvjet da u Republici Hrvatskoj stalno borave ili obavljaju dopuštenu djelatnost, za pravne osobe pod uvjetom da obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj

Republika Srpska – uzajamnost postoji (bez ograničenja)

Bosna i Hercegovina Distrikt Brčko – uzajamnost za fizičke osobe postoji uz uvjet da u Republici Hrvatskoj stalno borave ili obavljaju dopuštenu djelatnost, za pravne osobe pod uvjetom da obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj.

Savezna Republika Brazil – uzajamnost postoji

Britanski Djevičanski Otoci – utvrđivanje u tijeku (čeka se odgovor nadležnog tijela)

Brunej Darussalam – uzajamnost postoji

Cipar – utvrđivanje u tijeku (čeka se odgovor nadležnog tijela)

Crna Gora – uzajamnost postoji

Republika Čile – uzajamnost postoji (ograničenje postoji na nekretninama koje se smatraju zajedničkim dobrom i koje su u vlasništvu države)

Zajednica Dominike – uzajamnost ne postoji

Arapska Republika Egipat – uzajamnost postoji uz uvjet: broj nekretnina ne smije prelaziti dvije u cijeloj Republici, površina neizgrađenog zemljišta ne smije prelaziti 4000m2, svrha vlasništva treba biti stanovanje stranca i njegove obitelji ili aktivnost za koju je ishodio odobrenje nadležnih tijela

Republika Ekvador – uzajamnost postoji

Republika Filipini – utvrđivanje u tijeku (čeka se pojašnjenje nadležnog tijela)

Republika Indija – uzajamnost ne postoji

Republika Indonezija – u tijeku utvrđivanja (čeka se dodatno pojašnjenje nadležnog tijela)

Republika Irak – uzajamnost ne postoji

Islamska Republika Iran – uzajamnost ne postoji

Republika Island – utvrđivanje u tijeku (čeka se odgovor nadležnog tijela)

Izrael – uzajamnost postoji, privatno vlasništvo nema ograničenja, državno vlasništvo, ograničeno je prethodnim dobivanjem odgovarajuće dozvole nadležnog izraelskog tijela

Japan – uzajamnost postoji

Hašemitska Kraljevina Jordan – uzajamnost postoji (nekretnine za stanovanje ili za prostore u kojima se obavlja vlastita djelatnost), osim zemljišta i drugih nekretnina u neurbaniziranim zonama.

Južnoafrička Republika – uzajamnost postoji

Kanada – uzajamnost postoji, ovisno o provinciji, do sada utvrđeno da reciprocitet postoji za: Ontario, Britansku Kolumbiju, Alberta, Quebec, Manitoba, Yukon.

Republika Kazahstan – uzajamnost postoji

Narodna Republika Kina – podružnice i poslovnice koje su osnovale pravne osobe Narodne Republike Kine kao i njihovi državljani koji su radili ili studirali u RH više od godinu dana mogu kupiti komercijalni smještaj koji će sami koristiti ili u kojem će sami živjeti sukladno stvarnim potrebama

Republiko Kongo – utvrđivanje u tijeku (čeka se pojašnjenje nadležnog tijela)

Republika Koreja – uzajamnost postoji za stjecanje stambenih zgrada, stanova i drugih stambenih prostora uz dodatni uvjet da se jedinica lokalne uprave i samouprave ne protivi stjecanju

Republika Kosovo – uzajamnost postoji

Kneževina Lihtenštajn – uzajamnost za fizičke osobe postoji pod uvjetom da u Republici Hrvatskoj stalno borave, te da nekretnina služi za stanovanje stjecatelja ili njegove obitelji. Uzajamnost postoji ako se pravni posao sklapa između supružnika ili srodnika u ravnoj liniji odnosno u pobočnoj liniji do trećeg stupnja. Uzajamnost za pravne osobe postoji pod uvjetom da nekretnina služi za obavljanje gospodarske djelatnosti

Republika Makedonija – uzajamnost postoji

Malezija – uzajamnost postoji, s tim da vrijednost nekretnine mora iznositi najmanje 55000 USD. Pravna osoba mora stjecati nekretnine u poslovne svrhe, odnosno nekretnina mora služiti obavljanju gospodarske djelatnosti

Kraljevina Maroko – utvrđivanje u tijeku (čeka se odgovor nadležnog tijela)

Republika Moldova – uzajamnost postoji, osim za šume i poljoprivredno zemljište.

Savezna Republika Nigerija – utvrđivanje u tijeku (čeka se odgovor nadležnog tijela)

Kraljevina Norveška – uzajamnost postoji, ako se jedinica lokalne uprave i samouprave ne protivi stjecanju i ako površina nekretnine ne prelazi 2000 m2; uzajamnost postoji ako se pravni posao sklapa između supružnika ili srodnika

Novi Zeland uzajamnost postoji ako se ne stječe veća vrijednost nekretnine (više od 10 milijuna novozelandskih dolara ili zemljište veće od 5 hektara) (ukoliko se stječu takve nekretnine, tada će stjecanje biti moguće uz ispunjenje u zakonu navedenih uvjeta)

Republika Panama – uzajamnost postoji uz ograničenje nemogućnosti stjecanja nekretnine koja se nalazi na udaljenosti manjoj od 10 km od državne granice

Republika Paragvaj – uzajamnost postoji

Ruska Federacija – uzajamnost postoji

Republika Singapur – utvrđivanje u tijeku (čeka se dodatno pojašnjenje nadležnog tijela)

SAD – uzajamnost postoji za sljedeće savezne države: Alabama, Arizona, Alaska, California, Colorado, Connecticut, Delware, District of Columbia, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Yersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming, dok je za sljedeće države uvjet stalni boravak: Arkansas, Hawaii, Kentucky, Minnesota, Mississippi, New Hampshire, Oklahoma i Vermont

Republika Srbija – uzajamnost postoji

Švicarska Konfederacija – uzajamnost postoji uz uvjet stalnog boravka u RH za fizičku osobu, za pravnu osobu uvjet je obavljanje gospodarske djelatnosti (nekretnina treba služiti isključivo obavljanju gospodarske djelatnosti)

Republika Turska – uzajamnost postoji

Ukrajina – uzajamnost postoji

Republika Venezuela – utvrđivanje u tijeku (čeka se obavijest nadležnog tijela)

Odgovori